People are really scared of everything

People are really scared of everything

There is a lot of fear in them. We have been fed this fear since our childhood. It's what they infect us with to control us. Most importantly, what will happen to your children and the children that are born now? What will happen to those who will be born after the pandemic, after their parents receive doses of these chemical contaminants and what will be even worse is not clear. The most important thing is whether these people will have children at all because this is more like sterilization and for them, the scenario will be even worse - I'm sure.

We are all in terrible danger, not because of what they tell us on television, but because they are all manipulating us to control us. We are in danger of total control and I can definitely say that we are now and not sometime in the future, facing a choice. It is up to us whether we can be someone or a slave to those who created COVID for us and can turn us into zombies of this world.

They want to ruin the entire world. Those who will be vaccinated 5 times will just get irreversible processes in their bodies. Don't be fooled, they are all in it against ordinary people. Do NOT inject yourself with this horror. Don't make the mistake of those who do it. Those who made it up to us are laughing at us.

Whatever one may say, the heart of the world and America is in New York because everything is tied to the dollar. That's why I'm on the front lines with a lot of people here in New York. We will fight if they want to introduce the next wave of total vaccination, under some kind of control or lock everyone down again. We will go out into the street to protest and fight here as on the Kyiv Maidan back then. We have the power behind us, the power of the people and that power is all over the world. Now everyone will be able to change things everywhere. We all put our destiny into the ring now and we must win.

They want to control us with digital crypto-money. They don't even want to print money anymore. They want to change numbers for you on the computer and control you online and everything in this world. Controlling the cache is difficult, which is why we are here on the front lines, those who will protest against the new lockdown. Everyone must understand that people are not fools and we choose our own future in this world. It's time to wake up and understand what's going on. People must change this world forever. Now is our only chance to do that because there will be no other chance. We must change the system, change our lives and be heard. We must let everyone know that we are in this together, that Ukraine is the heart of this world and we are there fighting the war for everyone.

Where there is war, the most acute questions of humanity's existence in the world are posed. We have always fought in all centuries of history, which we had stolen from us. It is the history of our people and the history of states that were entirely Ukrainian only, such as Kievan Rus, KingdomofGalicia–Volhyniaand Cossack Ukraine.

Herewith COVID, we have a new front to fight. These bastards are acting too fast. That's why I'm here and saying it now, "We are here and we are going to fight now". As for the Russians, there are also normal people there. They are seen to be few and weak there because they still can't change the government and believe in fake politicians and bloggers. Although, now it is necessary to change everyone. We can't trust anyone anymore. We must choose those who are definitely people of the people and for the people because otherwise, they will make zombies and ghosts out of us.

Once again, don’t be fooled, they are all in this together. The system must be and can be perfect. The time will come when the entire world will be at peace and respect. Then my dream will come true that we will all sing and play one song together. The universe will answer us and accept us into its family and God will accept us. You won't even believe that we were the ones closing ourselves off from the universe and we are in the step of being heard and accepted. We just need to realize that we are already where we need to be and get rid of all that is unnecessary in the life of each of us and simultaneously in the life of all humanity on the entire planet.

UKRAINIAN

Люди справді всього бояться. У них дуже багато страху. Нас годують цим страхом з самого нашого дитинства - це те, чим вони заражають нас, щоб контролювати. Найголовніше, що буде з вашими дітьми та дітьми, які зараз народилися? Що станеться з тими, хто народиться після пандемії, після того, як їхні батьки отримають дози цих хімічних забруднень, та що буде ще гірше, незрозуміло. Найголовніше - чи будуть у цих людей взагалі діти, тому що це більше схоже на стерилізацію, і для них сценарій буде ще гіршим - я впевнений.Нам усім загрожує жахлива небезпека не через те, що вони говорять нам по телебаченню, а тому, що всі вони маніпулюють нами заради контролю над нами. Нам загрожує тотальний контроль, і я однозначно можу сказати, що ми саме зараз, а не колись у майбутньому, стоїмо перед вибором. Від нас залежить, чи можемо ми бути кимось чи рабами тих, хто створив для нас COVID та може перетворити нас на зомбі цього світу.

Вони хочуть зруйнувати весь світ. Ті, хто зробить вакцинацію 5 разів, просто отримають незворотні процеси у своєму організмі. Не обманюйте себе, всі вони проти звичайних людей. НЕ коліть собі цей жах. Не робіть помилок тих, хто це робить. Ті хто це придумав, сміються над нами.Як не крути, серце світу та Америки - у Нью-Йорку, тому що все прив’язане до долара. Ось чому я на передовій з багатьма людьми тут, у Нью-Йорку. Ми будемо боротися, якщо вони захочуть запровадити наступну хвилю тотальної вакцинації, під якимось контролем, або закрити всіх на карантин, знову. Ми вийдемо на вулиці протестувати та боротися тут, як тоді на Київському Майдані. За нами сила, сила людей, і ця сила є у всьому світі. Тепер кожен зможе змінити речі скрізь. Ми всі зараз виводимо свою долю на ринг, і ми повинні перемогти.Вони хочуть контролювати нас за допомогою цифровихкриптовалют. Вони навіть не хочуть більше друкувати гроші. Вони лише хочуть змінювати вам циферки на комп’ютері й контролювати онлайн вас та все, що є в цьому світі. Контролювати кеш важко, тому ми тут, на передовій, ті, хто буде протестувати проти нового локдауна. Кожен повинен розуміти, що люди не дурні, і ми самі обираємо своє майбутнє у цьому світі. Настав час прокинутися й зрозуміти, що відбувається. Люди повинні назавжди змінити цей світ. Зараз у нас єдиний шанс зробити це, тому що іншого шансу не буде. Ми повинні змінити систему, змінити своє життя та бути почутими. Ми повинні дати всім зрозуміти, що ми разом у цьому, що Україна - серце цього світу, і ми там боремося на війні за всіх.Там, де йде війна, постають найгостріші питання існування людства у світі. Ми завжди боролися протягом усіх століть історії, яку вкрали у нас. Це історія нашого народу та історія держави, які були виключно українськими, такі як Київська Русь, Галицько-Волинське королівство та козацька Україна.Тут, з COVID, у нас відкрився новий фронт боротьби. Ці гади діють занадто швидко. Ось чому я тут та зараз кажу: "Ми тут, і ми будемо боротися вже зараз". Щодо росіян, то там теж є нормальні люди. Вони здаються нечисленними та слабкими, тому що вони все ще не можуть змінити уряд та вірять у фейкових політиків та блогерів. Зараз, втім, всіх потрібно міняти. Ми більше нікому не можемо довіряти. Ми повинні вибирати тих, хто однозначно є людьми з народу та для народу, тому що інакше вони зроблять із нас зомбі та привидів.Ще раз не обманюйте себе, вони всі разом у цьому. Система повинна бути та може бути досконалою. Настане час, коли у всьому світі буде мир та повага. Тоді забудеться моя мрія, що ми всі разом заспіваємо та зіграємо одну пісню. Всесвіт відповість нам та прийме нас до своєї родини, Бог прийме нас. Ви навіть не повірите, що це ми закривалися від Всесвіту, а зараз ми знаходимося в кроці від того, щоб бути почутими та прийнятими. Нам просто потрібно усвідомити, що ми вже там, де нам потрібно бути, та позбутися від усього непотрібного в житті кожного з нас й одночасно в житті всього людства на всій планеті.

RUSSIAN

В них очень много страха. Нас пичкают этим страхом с самого нашего детства - это то чем нас заражают, чтобы контролировать. Самое главное, что будет с вашими детьми, детьми что родились сейчас и теми что родятся после пандемии, после того, как их родители получать дозы этих химических заражений и что будет еще хуже непонятно. Самое главное родятся ли у этих людей вообще дети ? Потому что это больше похоже на стерилизацию и для них будет еще хуже сценарий - я уверен.

Мы все в страшной опасности, и не потому, что говорят нам по телевидению, а потому что они все манипулируют нами ради контроля над нами. Мы в опасности тотального контроля и я сейчас абсолютно точно, точно могу сказать, что мы именно сейчас, а не когда-то там в будущем стоим перед выбором и решаем мы сможем быть кем-то или рабами тех, кто для нас создал COVID и может превратить нас в зомби этого мира.

Они хотят погубить весь мир, а тех кто сделает вакцинацию раз 5ть, получит просто уже неизменные процессы в организме. Не обманывайтесь, они все заодно против людей обычных. НЕ колите себе этот ужас. Не делайте ошибки тех, кто это делает. Те кто нам это придумал, смеются над нами.

Как ни крутите, сердце мира и Америки в Нью-Йорке, потому что все завязано на долларе. По этому я на передовой со многими людьми здесь в Нью-Йорке будем бороться если они захотят ввести следующую волну вакцинации тотальной под каким-то контролем или закрыть всех на карантин, снова. Мы выйдем на улицу митинговать и сражается, здесь, как на майдане тогда. За нами сила, сила людей и эта сила есть во всём мире и все теперь всё везде смогут изменить всё. Мы все ставим свою судьбу сейчас на ринг и должны победить.

Они хотят контролировать нас цифровыми крипто-деньгами. Они даже уже не хотят деньги печатать, а хотят в компьютере циферки для вас менять и контролировать вас онлайн, и всё что есть в этом мире. Контролировать кэш трудно, именно поэтому мы здесь на передовой. Те кто соберется против нового локдауна. Все должны понять, что люди не дураки и мы сами выбираем свое будущее - в этом мире время опомниться и понять, что происходит. Люди должны изменить этот мир навсегда и именно сейчас наш единственный шанс это сделать, другого шанса не будет. Изменить систему, изменить нашу жизнь, быть услышанными и чтобы все узнали кто мы заодно, что Украина сердце этого мира и мы там боремся на войне за всех.

Там где война самые остро поставлены вопросы бытия человечества в мире. Мы всегда боролись во все века истории, которую у нас украли, историю нашего народа и государства которые были полностью только украинским, такими как Киевская Русь, Галицкого-Волинське королевство, казацкая Украина.

Здесь же с COVID у нас открылся новый фронт борьбы. Эти Гады действуют слишком быстро и по этому я здесь и сказал это сейчас, мы здесь и будем сражаться уже сейчас. Что касается русских и там есть нормальные люди, и их видно мало и они слабо там, потому что до сих пор не могут поменять власть и верят в подставных политиков, блогеров. Хотя и сейчас нужно менять всех, потому что верить никому больше нельзя и выбирать тех, кто точно есть людьми из народа и для народа. Потому что иначе они из нас сделают зомби и приведений.

Ещё раз - не обманывайтесь, они все заодно. Система должна быть и может быть идеальной и придет время, когда весь мир будет в мире и уважение и сбудется моя мечта, мы все споем и сыграем одну песню вместе и вселенная ответит нам и примет нас в свою семью, Бог примет нас. Вы даже не поверите, что это мы закрывались от вселенной сами и мы в шаге быть услышанными и принятыми. Нам всего лишь нужно понять, что мы уже там где нужно и избавиться от всего того, что есть ненужного в жизни каждого из нас и одновременно у всего человечества на всей планете.