The belts were returning home

The belts were returning home

As much as I would like to talk about the victories of our champion, I really don't want to distort the image of him, because with his actions he speaks for himself. The distortion of representation is already evident in the fact that the world champion in the "super heavy" weight is interpreted how they like. Media in Moscow, especially. You will hear from me, not like in a book with a whole bunch of emotions and reasoning. The champion who became the owner of three belts is bringing them back to Ukraine now. The belts were returning home, as the hero said.

Did you notice that the right glove was named Simferopol? In the person of our champion, Ukraine has emerged as the winner!  The city of Simferopol, which is part of Crimea, is also part of Ukraine, which will also win and take it away with it, as well as its history, coffins with its princes, the heart of our last Cossack, and our Icon... Because it's all ours, not theirs. There are people living there, and we regret it very much. They live so much, acting differently; they don't even realize they are different from themselves and that they have a fantastic history. 

There are so many complex conditions and diagnoses in their country that you need to see a psychologist, just as an individual does. It is normal in the modern world for people to be ashamed of seeing a psychologist. Confess who you are and release yourself from the burden of not being able to achieve something. What are you fighting for? What you have is the "Russian spring", soulless and without any meaning and idea, and what you have is what happened during the USSR period, and that was the only and ingenious thing that communism and socialism couldn't implement, because everything should have been different.

All should benefit from the new system equally, and all are equal. It is now time for everyone to come to Ukraine to see the fights with our new champion, and I hope that he will stay a champion even longer than Vladimir and Vitali Klitschko did, and we will become the new capital of world boxing. Olimpiyskiy is the home of the legendary Ukrainian Rusych, the only indigenous people of Kiev’s Russia. My best wishes go out to the champion for a successful championship.

Having drawn 5 consecutive ties in 2022 World Cup qualifiers, our national soccer team so desperately wants peace. Although our youth team is already world champions, and soon our main team will also become world champions. As for all other aspects, remember whom you treat, and we will answer, but only with much stronger force, you will be convinced by this, because the truth is behind us. Historically, justice will be done!

We have never fought for prizes, glory, or honors, but for freedom, which is the coat of arms of Ukraine, of all our people.

UKRAINIAN

Мені б хотілося розповісти про перемоги нашого чемпіона, але так не хочеться спотворювати уявлення про нього, адже своїми справами він говорить сам за себе. Про спотворенні уявлення вже говорить те, що думка про чемпіона світу в «супер важкій» вазі інтерпретують, як їм завгодно. Особливо Московські ЗМІ. Постараюся розповісти вам, а не так, як в книзі з усією палітрою емоцій і міркувань. Чемпіон, який став володарем трьох поясів, тепер привезе їх назад в Україну. «Пояси повертаються додому», - як сказав сам герой.

До речі ви помітили, що права рукавичка була названа «Сімферополь»? Україна вийшла переможцем в особі нашого чемпіона! І місто Сімферополь, що входить до складу Криму, як невід'ємна частина цілого людського організму, є невід'ємною частиною України, яка теж переможе і забере свою рукавичку, так само як свою історію, труни з усіма своїми князями і серце нашого останнього козака, і нашу ікону ... . Тому що все це тільки наше, а не цих обманщиків. Звичайно ж, там живе народ, який нам дуже шкода, адже стільки жити, прикидаючись НЕ собою і не знаючи, що вони не ті, ким їх представляють, до того ж, що мають свою прекрасну славну історію.

В їхній країні цілий ряд комплексів і діагнозів, з якими потрібно йти до нормального психолога, також як окрема людина відвідує психолога. У сучасному світі це нормально, а багато хто звик за похід до психолога соромити. Зізнайтеся в тому, хто ви є і звільнитеся від тяготи того, що вже не вийде вам завоювати щось.Та й за що ви боретесь? За вами «російська весна», бездушна і без будь-якого сенсу і ідеї, а це те, що якраз було в період СРСР, і то єдине і геніальне, що не вдалося втілити комунізму і соціалізму, тому що не так все повинно було бути.

Ми всі в рівній мірі повинні бути в новій системі і всі рівні. Всі будуть тепер приїжджати в Україну на Бої з нашим новим чемпіоном, дивитися і, сподіваюся, він пробуде, навіть більше чемпіоном, ніж були Володимир і Віталій Кличко, і ми станемо новою столицею світового боксу. На «Олімпійському», це прекрасна ідея - на батьківщині легендарного народу Українських Русичів, які були єдиним корінним народом Київської Русі. Бажаю чемпіону стабільних перемог і довго шляху чемпіонства.

Ми хочемо миру так сильно, що наша збірна з футболу зіграла поспіль 5ть раз в нічию на відборі Чемпіонату світу 2022. Але наша молодіжна збірна і так вже чемпіони світу, і дуже скоро основна збірна теж стане чемпіонами світу. У всьому іншому запам'ятайте, хто як до нас ставиться, так і ми відповімо, але тільки з набагато більшою силою, ви ще переконаєтеся в цьому, тому що за нами правда! Історична справедливість восторжествує!

Ми завжди боролися не за призи, славу і інші почесті, а за свободу, що є родовим гербом України, всього нашого народу.

RUSSIAN

Мне бы хотелось рассказать о победах нашего чемпиона, но так не хочется искажать  представление о нем, ведь  своими делами он говорит сам за себя. Об искажении представления уже говорит то, что мнение о чемпионе мира в «супер тяжелом» весе интерпретируют, как им угодно. Особенно Московские СМИ. Постараюсь рассказать вам, а не так, как в книге со всей палитрой эмоций и рассуждений. Чемпион, который стал обладателем трёх поясов, теперь привезёт их назад в Украину. «Пояса возвращаются домой», - как сказал сам герой. Кстати вы заметили, что правая перчатка была названа «Симферополь»? Украина вышла победителем в лице нашего чемпиона!  И город Симферополь, входящий в состав Крыма,  как неотъемлемая часть целого человеческого организма, является  неотъемлемой частью Украины, которая тоже победит и заберёт свою перчатку, так же как свою историю,  гробы со всеми своими князьями и сердце нашего последнего казака, и нашу икону….  Потому что всё  это только наше, а не этих обманщиков. Конечно же,  там живет народ, который нам очень жаль, ведь столько жить, притворяясь не собой и не зная, что они не те, кем их представляют, притом, что имеют свою прекрасную славную историю. В их стране целый ряд комплексов и диагнозов, с которыми нужно идти к нормальному психологу, также как отдельный человек посещает  психолога. В современном мире это нормально, а многие привыкли за поход к психологу стыдить. Признаетесь в том, кто вы есть и освободитесь от тяготы того, что уже не получится вам завоевать что-то. Да и за что вы боретесь? За вами «русская весна»,  бездушная и без всякого смысла и идеи, а это то, что как раз было в период  СССР, и то единственное и гениальное, что не удалось воплотить коммунизму и социализму, потому что не так всё должно было быть.

Мы все в равной степени должны быть в новой системе и все равны. Все будут теперь приезжать в Украину на Бои с нашим новым чемпионом, смотреть и, надеюсь, он пробудет, даже больше чемпионом, чем были Владимир и Виталий Кличко, и мы станем новой столицей мирового Бокса. На «Олимпийском», это прекрасная идея - на родине легендарного народа Украинских Русичей, которые были единственным коренным народом Киевской Руси. Желаю чемпиону стабильных побед и долго пути чемпионства.

Мы хотим мира так сильно, что наша сборная по футболу сыграла подряд 5ть раз в ничью на отборе Чемпионата мира 2022. Но наша молодежная сборная и так уже чемпионы мира, и очень скоро основная сборная тоже станет чемпионами мира. Во всём остальном запомните, кто как к нам относится, так и мы ответим, но только с намного большей силой, вы еще убедитесь в этом, потому что за нами правда! Историческая справедливость восторжествует!

Мы всегда боролись не за призы, славу и прочие почести, а за свободу, что есть родовым гербом Украины, всего нашего народа.